Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
40mm x 40mm Cái 1 Xanh 2710000318-XD
Đỏ 2710000318-DO
Đen 2710000318-DE
Ý kiến của bạn