Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
 65mm x 30mm Cái 1 Xanh 2710000302-XD
Đỏ 2710000302-DO
Đen 2710000302-DE
Không mực 2710000329
Ý kiến của bạn