Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói Phân loại Màu sắc Barcode
21cm x 30cm Quyển/Lốc/Thùng 1/5/25 Dày Trắng 500245
1/5/35 Mỏng 500272
Ý kiến của bạn