Quy cách Đơn vị tính   Đóng gói   Màu sắc Barcode
  Cái 1 Trà 8936127390361
Ý kiến của bạn